top of page

​​

#Detoekomstbegintnu

Iedere dag opnieuw maakt een gemeentebestuur keuzes. Het zijn opties op de toekomst die Anzegem op korte of lange termijn tot een andere plaats maken.

 

Voor Inzet zijn er 6 duidelijke pijlers die deze ambitieuze keuzes moeten ondersteunen. In 2025 kan onze mooie gemeente meer dan ooit een nog betere plaats zijn om te leven, te wonen, te werken en je te ontspannen.

 

Dit is Anzegem 2025 voor u, laat ons hier samen verantwoordelijkheid voor nemen. De toekomst begint nu.

 

Bestuur voor mensen (dienstverlening, financiën en veiligheid)

 

Anzegem is qua personeel en qua middelen een belangrijke KMO. Een gemeente besturen is echter veel meer dan een bedrijf besturen. Voor Inzet werken we in het algemeen belang en gaan we zorgzaam om met de publieke middelen. We besturen als een goede huisvader, ambitieus, goed doordacht en met kennis van zaken.

 

Politici en ambtenaren nemen ten volle verantwoordelijkheid voor een transparant beleid en dienstverlening dicht bij de burger. Deze nabijheid vertaalt zich ook in het respecteren van de eigenheid van iedere inwoner, iedere wijk en ieder dorp. Anno 2018 is het besturen van een gemeente een professionele taak die zorgvuldig moet worden gedaan met oog voor nieuwe evoluties en uitdagingen (bijv. digitalisering).

 

De medewerkers van de gemeente verdienen een uitgewerkt en ondersteunend personeelsbeleid dat aanmoedigt en vertrouwen geeft. Een beleid dat zorgt dat de gemeente antwoorden kan geven op de uitdagingen van vandaag èn morgen.

 

We doen dit als volgt:

 Professionele en toegewijde politici: Inzet gaat voor een voltijdse burgemeester & halftijdse schepenen

 Opwaardering van de gemeenteraad door sterke ondersteuning raadsleden, vragenuurtje voor burgers, ...
 De uitwerking van een strak meerjarenplan dat budgettair de vinger op de knip houdt.
 Inzet op dienstverlening voor wie het nodig heeft.
 De bib als open ontmoetings- en kenniscentrum promoten:

o Nieuwe, toegankelijke locatie in Vichte
o Nieuwe, kleine uitleenpost in Tiegem/Kaster
o Verhuis van de bib van Anzegem naar het nieuwe administratief centrum in deherbouwde kerk als deel van het BKO-plan.

 Ondersteunen en versterken van de vrijwilligerswerking in de gemeentelijke dienstverlening.
 Organisatie- en personeelsbeleid op basis van een lange termijn organisatieplan. Inschakelenvan aanwezige kwaliteit en kennis bij medewerkers, gekoppeld aan correcteevaluatieprocedures met het oog op het behalen van doelstelling in een cultuur vanvertrouwen.
 Opmaken van een echt gebouwenplan voor de gemeentelijke infrastructuur. Gedaan met koterij, welkom slimme investeringen.
 Versterken van de kennis en ontwikkelingen op digitale dienstverlening & communicatie (app, uitleendienst, ticketing Gemeenschapscentrum GC De Zinnen, invoer Europese regelgeving rond privacy (GDPR))
 Parallel analoge dienstverlening behouden en ‘iedereen mee’-check bij digitale evoluties
 Investeren in een veiligheidsbeleid dat dicht bij mensen staat.

o Focus op preventie: voorkomen is beter dan genezen.
o Brandveilige gemeente als leidraad.
o Slagkrachtige en nabije politie die vooral tussen de mensen kan zijn waar hetnodig is.
o Werkelijk handhavingsbeleid als sluitstuk van de veiligheids- en overlastketen.

bottom of page