top of page

​​

#Detoekomstbegintnu

Iedere dag opnieuw maakt een gemeentebestuur keuzes. Het zijn opties op de toekomst die Anzegem op korte of lange termijn tot een andere plaats maken.

 

Voor Inzet zijn er 6 duidelijke pijlers die deze ambitieuze keuzes moeten ondersteunen. In 2025 kan onze mooie gemeente meer dan ooit een nog betere plaats zijn om te leven, te wonen, te werken en je te ontspannen.

 

Dit is Anzegem 2025 voor u, laat ons hier samen verantwoordelijkheid voor nemen. De toekomst begint nu.

 

Leefbare dorpen (ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit)

Voor Inzet staat de leefbaarheid van onze dorpen centraal. Allereerst moet onze gemeente een zorgzame, veilige en gezonde plaats zijn om te wonen en te leven. Dit betekent dat we inzetten op een ambitieus beleid dat keuzes durft maken en vooruitziend is. Duurzame, veilige en vlotte mobiliteit is de essentie van ons vervoersbeleid.

 

Het opwaarderen en behouden van onze verschillende (kleine) dorpskernen is een absolute must. Kwaliteitsvol en duurzaam wonen gaat hand in hand met betaalbaarheid voor alle doelgroepen.

 

Met het oog op een leefbaar en open Anzegem in de toekomst moeten we zorgzaam omgaan met onze ruimte. We willen de open ruimte bewaren en met de huidige ‘verharde ruimte’ op een gezonde manier meer doen (slimme verdichting). We combineren sterke kernen met aandacht voor open en groene ruimte in de directe omgeving en een aangename, veilige publieke ruimte.

 

Voor Inzet staat ook het landschap en de architecturale kijk voorop. We gaan resoluut voor een zorgzaam beleid op het gebied van erfgoed en beeldkwaliteit.

 

We doen dit als volgt:

 Invoer van een verkeerscirculatieplan met specifieke aandacht voor vrachtverkeer en verkeersveiligheid, i.s.m. de buurgemeenten als antwoord op de ring.

 Anzegem: fiets-en wandelparadijs:

o Structurele/planmatige aanpak van wegen, fiets- en voetpadeninfrastructuur (minimum breedte) –

o Bewegwijzerd & fijnmazig fiets- en wandelnetwerk (aansluitend aan buurgemeenten): versterking van de zachte ring, de trage wegen.

o ‘Fietstoets’ invoeren bij openbare werken

o ‘Bike to work’ promoten (Fietsersbond)

o Duidelijke, goed onderhouden signalisatie zonder wildgroei en structureel goed onderhouden straten en pleinen i.p.v. tijdelijk oplapwerk.

 Betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer realiseren in overleg met De Lijn en NMBS

 Consequente toepassing van het STOP-principe (stappers, trappers, openbaar vervoer, privaat vervoer -> in die volgorde ordenend principe in        mobiliteitsvraagstukken.

 Autodelen: invoeren van deelsystemen voor particuliere wagens & dienstwagens van de gemeente ten dienste van de inwoners.

 Verankering van beeldkwaliteit (architecturale eisen, kwaliteit van het landschap en het straatbeeld) in het gemeentelijke ruimtelijk beleid (GRS, RUP’s, ,…)

 Betaalbaar wonen met de k van kwaliteit, o.a. nieuwe, gemengde (sociale mix) woonvormen (voor senioren) in elke deelgemeente

 Open ruimte onaangeroerd laten, meer doen met minder ruimte (met fijnmazig groen).

 Dorpskernvernieuwing: aantrekkelijk maken voor lokale economie en recreatie

 Waar mogelijk fietsstraten inrichten in de omgeving van de scholen of fiets- en voetpaden afbakenen met beschermingsbeugels

 Slimme, duurzame openbare verlichting op maat van de straat (ook lichtreclame): uitrol openbaar verlichtingsplan: duurzaam, veilig en slim.

bottom of page