top of page

SPEERPUNTEN

​​

In voorbereiding van de verkiezingen gaan de kandidaten van INZET de komende maanden verder in gesprek met alle inwoners van de gemeente over waar zij van wakker liggen. De deuren staan open voor iedereen die wil meedenken en - werken. Een aantal speerpunten worden nu al duidelijk naar voor geschoven.

1
2
3
LEEFBARE DORPEN
BESTUUR VOOR MENSEN
4
WARME LEVENDIGE BUURTEN
5
GROEN IS VAN DOEN
VOLUIT VAN ONDERUIT
6
AAN DE SLAG

#Detoekomstbegintnu

 

Iedere dag opnieuw maakt een gemeentebestuur keuzes. Het zijn opties op de toekomst die Anzegem op korte of lange termijn tot een andere plaats maken.

 

Voor Inzet zijn er 6 duidelijke pijlers die deze ambitieuze keuzes moeten ondersteunen. In 2025 kan onze mooie gemeente meer dan ooit een nog betere plaats zijn om te leven, te wonen, te werken en je te ontspannen.

 

Dit is Anzegem 2025 voor u, laat ons hier samen verantwoordelijkheid voor nemen. De toekomst begint nu.

 

Leefbare dorpen (ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit)

Voor Inzet staat de leefbaarheid van onze dorpen centraal. Allereerst moet onze gemeente een zorgzame, veilige en gezonde plaats zijn om te wonen en te leven. Dit betekent dat we inzetten op een ambitieus beleid dat keuzes durft maken en vooruitziend is. Duurzame, veilige en vlotte mobiliteit is de essentie van ons vervoersbeleid.

 

Het opwaarderen en behouden van onze verschillende (kleine) dorpskernen is een absolute must. Kwaliteitsvol en duurzaam wonen gaat hand in hand met betaalbaarheid voor alle doelgroepen.

 

Met het oog op een leefbaar en open Anzegem in de toekomst moeten we zorgzaam omgaan met onze ruimte. We willen de open ruimte bewaren en met de huidige ‘verharde ruimte’ op een gezonde manier meer doen (slimme verdichting). We combineren sterke kernen met aandacht voor open en groene ruimte in de directe omgeving en een aangename, veilige publieke ruimte.

 

Voor Inzet staat ook het landschap en de architecturale kijk voorop. We gaan resoluut voor een zorgzaam beleid op het gebied van erfgoed en beeldkwaliteit.

 

We doen dit als volgt:

 Invoer van een verkeerscirculatieplan met specifieke aandacht voor vrachtverkeer en verkeersveiligheid, i.s.m. de buurgemeenten als antwoord op de ring.

- Anzegem: fiets-en wandelparadijs:

o Structurele/planmatige aanpak van wegen, fiets- en voetpadeninfrastructuur (minimum breedte) –

o Bewegwijzerd & fijnmazig fiets- en wandelnetwerk (aansluitend aan buurgemeenten): versterking van de zachte ring, de trage wegen.

o ‘Fietstoets’ invoeren bij openbare werken

o ‘Bike to work’ promoten (Fietsersbond)

o. Duidelijke, goed onderhouden signalisatie zonder wildgroei en structureel goed onderhouden straten en pleinen i.p.v. tijdelijk oplapwerk.

- Betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer realiseren in overleg met De Lijn en NMBS

- Consequente toepassing van het STOP-principe (stappers, trappers, openbaar vervoer, privaat vervoer -> in

die volgorde ordenend principe in mobiliteitsvraagstukken.

- Autodelen: invoeren van deelsystemen voor particuliere wagens & dienstwagens van de gemeente ten

dienste van de inwoners.

- Verankering van beeldkwaliteit (architecturale eisen, kwaliteit van het landschap en het straatbeeld) in het

gemeentelijke ruimtelijk beleid (GRS, RUP’s, ,…)

- Betaalbaar wonen met de k van kwaliteit, o.a. nieuwe, gemengde (sociale mix) woonvormen (voor senioren)

in elke deelgemeente

- Open ruimte onaangeroerd laten, meer doen met minder ruimte (met fijnmazig groen).

- Dorpskernvernieuwing: aantrekkelijk maken voor lokale economie en recreatie

- Waar mogelijk fietsstraten inrichten in de omgeving van de scholen of fiets- en voetpaden afbakenen met

beschermingsbeugels

- Slimme, duurzame openbare verlichting op maat van de straat (ook lichtreclame): uitrol openbaar verlichtingsplan: duurzaam, veilig en slim.

 

Bestuur voor mensen (dienstverlening, financiën en veiligheid)

 

Anzegem is qua personeel en qua middelen een belangrijke KMO. Een gemeente besturen is echter veel meer dan een bedrijf besturen. Voor Inzet werken we in het algemeen belang en gaan we zorgzaam om met de publieke middelen. We besturen als een goede huisvader, ambitieus, goed doordacht en met kennis van zaken.

 

Politici en ambtenaren nemen ten volle verantwoordelijkheid voor een transparant beleid en dienstverlening dicht bij de burger. Deze nabijheid vertaalt zich ook in het respecteren van de eigenheid van iedere inwoner, iedere wijk en ieder dorp. Anno 2018 is het besturen van een gemeente een professionele taak die zorgvuldig moet worden gedaan met oog voor nieuwe evoluties en uitdagingen (bijv. digitalisering).

 

De medewerkers van de gemeente verdienen een uitgewerkt en ondersteunend personeelsbeleid dat aanmoedigt en vertrouwen geeft. Een beleid dat zorgt dat de gemeente antwoorden kan geven op de uitdagingen van vandaag èn morgen.

 

We doen dit als volgt:

- Professionele en toegewijde politici: Inzet gaat voor een voltijdse burgemeester & halftijdse schepenen

- Opwaardering van de gemeenteraad door sterke ondersteuning raadsleden, vragenuurtje voor burgers, ...
- De uitwerking van een strak meerjarenplan dat budgettair de vinger op de knip houdt.
- Inzet op dienstverlening voor wie het nodig heeft.
- De bib als open ontmoetings- en kenniscentrum promoten:

o Nieuwe, toegankelijke locatie in Vichte
o Nieuwe, kleine uitleenpost in Tiegem/Kaster
o Verhuis van de bib van Anzegem naar het nieuwe administratief centrum in deherbouwde kerk als deel van het BKO-plan.

- Ondersteunen en versterken van de vrijwilligerswerking in de gemeentelijke dienstverlening.
- Organisatie- en personeelsbeleid op basis van een lange termijn organisatieplan. Inschakelenvan aanwezige kwaliteit en kennis bij medewerkers, gekoppeld aan correcteevaluatieprocedures met het oog op het behalen van doelstelling in een cultuur vanvertrouwen.
- Opmaken van een echt gebouwenplan voor de gemeentelijke infrastructuur. Gedaan met koterij, welkom slimme investeringen.
- Versterken van de kennis en ontwikkelingen op digitale dienstverlening & communicatie (app, uitleendienst, ticketing Gemeenschapscentrum GC De Zinnen, invoer Europese regelgeving rond privacy (GDPR))
- Parallel analoge dienstverlening behouden en ‘iedereen mee’-check bij digitale evoluties
- Investeren in een veiligheidsbeleid dat dicht bij mensen staat.

o Focus op preventie: voorkomen is beter dan genezen.
o Brandveilige gemeente als leidraad.
o Slagkrachtige en nabije politie die vooral tussen de mensen kan zijn waar hetnodig is.
o Werkelijk handhavingsbeleid als sluitstuk van de veiligheids- en overlastketen.

 

 

 

Warme, levendige buurt (sociaal & vrije tijd)

 

Anzegemnaren zorgen voor elkaar en hebben een bestuur dat dit versterkt. Jong en oud, ziek en gezond, man en vrouw, met of zonder handicap, arm en rijk, nieuwkomer of telg uit een gezin van generaties Anzegemnaren. Iedereen telt mee en kan op steun rekenen wanneer het moeilijk is, wanneer het nodig is.

 

Mensen nemen en geven verantwoordelijkheid. In onze gemeente die bruist, worden alle drempels voor een kwaliteitsvol leven letterlijk en figuurlijk weggewerkt.

 

Er wordt sterk ingezet op levendige buurten en wijken en het aanpakken van (kinder)armoede en veréénzaming. Dit zijn twee zaken die in een gemeente als Anzegem onaanvaardbaar zijn en blijven.

 

De gemeente bruist door een sterk aanbod van vrije tijdsactiviteiten en engagement voor iedereen. Dit gebeurt door een sterk ondersteund verenigingsleven dat aangevuld wordt met een doelgericht aanbod vanuit de gemeente zelf.

 

We doen dit als volgt:

- Nieuwe jeugdlokalen: o.a. voor Chiromeisjes Ingooigem, Scouts Tiegem  en meer ruimte voor KSA’s

- Bergruimte voor verenigingen

- Respectvolle omgang met gemeentelijke patrimonium

- Uitleendienst moderniseren (openingsuren, online catalogus, …): bib & uitleendienst  

- 3 nieuwe voetbalterreinen (SVA, GDI en liefhebbers) en 1 terrein voor rugby en korfbal

- Verhoging culturele subsidies, slimme stijging subsidies jeugd en sport

- Logistieke ondersteuning bij (kamp)vervoer jeugdverenigingen

 Glazen en materiaal opnemen in uitleendienst

 Privaat verhuur specifieke zalen onderzoeken en mogelijk maken

 Cultuur en sport in de nabijheid van buurten en alle inwoners garanderen.

 Sociaal beleid voor jonge gezinnen: kinderarmoede proactief opsporen en aanpakken via een nabijheidsbeleid en kinderarmoedeplan.

 KinderopvangPlan: veiligheid en kwaliteit voorop door in te zetten op begeleiding, capaciteit en infrastructuur. Onze kinderen verdienen beter.

 BON’s: BuurtOntvangstNetwerken

 Goeie omkadering van nieuwkomers die integratie versterkt en kansen geeft in samenwerking tussen sociaal huis en burgerinitiatieven.

 Versterken van Anzegem als fairtradegemeente met autonoom budget voor de trekkersgroep

 Mee verantwoordelijkheid opnemen voor mondiale samenwerking.

 Evenementenlocatie door nieuwbouw feestzaal van de Stringe

 Investeren in wijkfeesten en -comités

 Verloedering en leegstand tegengaan

 Speelstraten en andere buurtinitiatieven gemeentelijk promoten

 Plaats en aandacht voor inclusie in kinderopvang/speelpleinwerking

 Gezondheid en beweging promoten door middel van een actieplan gezonde gemeente.

 Hartveilige gemeente doorduwen (sport, jeugd, verenigingen, …)

Voluit van onderuit (participatie)


Inspraak en democratie is voor ons geen modewoord, maar een rotsvaste overtuiging en werkwoord van Inzet. We willen samen verantwoordelijkheid nemen met een grote betrokkenheid van al wie dat wil. Het is onze overtuiging dat beleidsbeslissingen dan beter worden en meer slaagkansen hebben.


Dit betekent een consequente keuze voor grote betrokkenheid, van begin tot einde op allerlei manieren. Politici moeten enerzijds op tijd keuzes maken die gemaakt moeten worden en anderzijds niet blijven steken in hun eigen grote gelijk, maar alle inzichten van de inwoners van onze gemeente mee inbrengen.
Onze gemeente heeft een ongelofelijk kapitaal aan kennis en ideeën liggen bij al die betrokken inwoners, laat ons dit niet verkwisten.


We doen dit als volgt:

 Oprichting en werking van dorpsraden & wijkcomité’s stimuleren en ondersteunen
 Invoeren van wijkbudgetten via ‘droomstraten’ (leefstraten op initiatief vanbewoners)
 Invoeren van inspraaktoets bij grote beslissingen & organiseren van een jaarlijksebevraging
 Gemeenteraad dichter bij bevolking door vragenuurtje, digitale toegankelijkheid van de gemeenteraad.
 Geregeld organiseren van inspiratiecafés en andere offline en online inspraakmomenten.
 Kleinschalige nieuwjaarsreceptie in elke deelgemeente (tweejaarlijks, afwisselend met de grootschalige nieuwjaarsreceptie)
 Politici en gemeentelijke diensten die een inspraakcultuur ademen.

 

Groen is van doen (klimaat, milieu, natuur)

 

De kracht van Anzegem is zijn open en groene ruimte. Het is er gezond en aangenaam wonen en de natuur krijgt er kansen. Anzegem neemt mee zijn verantwoordelijkheid bij de aanpak van de klimaatuitdaging èn zorgt voor een gezonde en aangename leefomgeving voor alle inwoners.

 

We doen dit als volgt:

 Tiegembos als groeiend groen hart van de gemeente door ontwikkelingsplan

 Vichte park Oost (hoek Waregemstraat) en Vichte park West (Beukenhof)

 Groene verbindingen tussen bestaande groene longen

 2000 extra bomen per dorpskern & meer speelnatuur per dorpskern: via bomenplan

 Speelruimte Beukenhof – toiletten

 Groene Corridor Anzegem-Centrum van de Drie Kaven naar de sporthal.

 Trage wegen-masterplan: geen woorden, maar daden.

 Klimaatplan voor Anzegem

 Zonnepanelen op onbenutte daken en promoten van (kleine) windturbines op de juiste locatie

 Zwerfvuil bestrijden: beloning zwerfvuilpeter- en meters: bermmeester

 Verfijnen van de werking van de containerparken

 Duurzamer beheer van eigen patrimonium: patrimoniumplan

Ecologisch beheer begraafplaatsen: aangepaste onderhoudsvriendelijke beplanting, grindpaden vervangen door graspaden, bloemperken, bomen en haagjes aanplanten

 

Aan de slag (lokale economie, toerisme en landbouw)

 

Wie initiatief neemt moet kansen krijgen. Het gemeentebestuur ondersteunt de lokale economie en de lokale landbouw. In uitdagende tijden zijn zij het model van de toekomst. KMO’s, zelfstandigen, kwaliteitsvolle, familiale en lokale landbouw moeten zich kunnen ontplooien en een duurzame, economische toekomst kunnen uitbouwen. Ook vernieuwende vormen zoals coöperatieve structuren, start-ups en pop-ups moeten kunnen experimenteren en bloeien.

 

We doen dit als volgt:

 Een ambitieus landbouwplan

o Behoud van kwalitatieve landbouwgrond

o Opzetten van een lokale, coöperatieve markt voor lokale producenten

o Stimuleren en versterken van thuisverkoop

o Installeren van een landbouwraad

o Kansen voor landbouwers die familiaal & duurzaam werken

o Aanpak van de erosieproblematiek om vruchtbare grond te conserveren

o Verzoenen van natuur & landbouwuitdagingen

o Tegengaan van voedselverspilling

 Economische raad doen heropleven

 Versterken van lokale en circulaire keteneconomie

 Reconversie van bestaande leegstaande of onderbenutte industriële sites naar KMO en lokale dienstencentra.

 Kernversterkend winkelbeleid: vestigingssubsidie buurtwinkels

 Promotie van werken in eigen streek

 Faciliteren van pop-up locaties via gemeentelijke of privé kanalen

 Promotie en aanmoediging van de lokale horeca

 Toerisme promoten door ondersteunen van horeca en agrotoerisme

 Promotie van Anzegem als fiets- en wandelgemeente 

 Uitspelen van onze erfgoedlocaties als toeristische troeven (Lijsternest, SintArnolduspark, Hemsrode, Kasteel Verhaeghe, oude kerk, enz …)

Bib-P1100819.JPG
Kasselrijbeekpad-P1100813.JPG
Speelbos-P1100801.JPG
Kinderopvang-P1100820.JPG
Anker 1
Anker 2
Anker 3
Anker 4
Anker 5
Anker 6
bottom of page