top of page

05/02/2019

Het moet voor Anzegem over meer gaan dan een leegstaand fabrieksgebouw

Escolys.JPG

De afgelopen maand gaat het politieke debat in Anzegem vooral over Escolys. Koopt de gemeente dit pand aan of niet en wat doet ze met de kerk in Anzegem, want iedere euro kan maar één keer besteed worden natuurlijk.  Terecht dat hier veel aandacht naar gaat, maar het mag voor Inzet gerust nog dieper gaan. Want er zijn veel belangrijker vragen te beantwoorden.


Escolys is niet het antwoord, goeie dienstverlening moet het antwoord zijn.


We wonen in een uitgestrekte gemeente. Heel wat diensten zitten onnodig verspreid over de gemeente en dat heeft zijn nadelen. Kiezen voor gezamenlijke huisvesting kan voor heel wat zaken een absolute meerwaarde zijn. Meer overleg, meer samenwerking, Inzet hoopt dat niemand hier tegen is. Maar centraal staat: de dienstverlening naar al die inwoners van onze gemeente. Voor Inzet moet dat steeds het uitgangspunt zijn. Dat betekent inderdaad een goeie centrale uitvalsbasis voor bijv. technische diensten of containerpark, of een stevig uitgebouwde dienst burgerzaken in het nieuwe administratief centrum. Maar dat betekent evenzeer dat sommige jeugd-, sport- en culturele infrastructuur soms bewust dicht bij het werkveld van scholen en verenigingen moet liggen. Dat de idee van brede school met kunstacademies en bibliotheek beter niet losgelaten wordt. Dat voor- en naschoolse kinderopvang beter bij de scholen doorgaat in het belang van het kind.


Dichtbij, eerder dan teruggetrokken.


Stijgende armoede, stijgende eenzaamheid, steeds meer mensen fysiek of mentaal geïsoleerd. Niet alles gaat goed in de 21 e eeuw, ook niet in Anzegem. Een gemeentelijke overheid en dienstverlening moet daarom nabij zijn. Dat betekent dat we op zoek moeten naar nieuwe vormen van dienstverlening. Een piste is bijvoorbeeld de buurtbus. Deze bus biedt verschillende types van dienstverlening aan in jouw buurt, in jouw wijk, aan jouw voordeur. Voor zij die minder mobiel zijn, om eender welke reden.


Een project van de toekomst, met kansen voor de lokale economie.


Escolys is inderdaad een historisch én leegstaand fabriekspand. De aankoop hiervan is tevens een beslissing die een meerjarenplan vraagt. We zullen de komende 2 à 3 legislaturen jaar na jaar beslissingen en investeringen hierover moeten nemen. Ja, dit moet en kan een klimaatbewust operatie worden. Maar dan moeten we dat stapsgewijs realiseren.


Voor Inzet is de lokale economie van doeners en makers cruciaal. Daarom geloven wij sterk dat een deel van de site Escolys ingezet kan worden als toegankelijke locatie voor starters of creatieve ambachtslieden. Voor Inzet is het net de rol van de overheid om actief op zo’n locaties in te grijpen en te zorgen dat ze op de beste manier opnieuw ingezet kunnen worden voor de inwoners van onze gemeente.


Er ligt meer op ons bord dan Escolys.


Veel grote woorden werden verkocht in aanloop naar de verkiezingen van 14 oktober. Voor Inzet was er een heel concreet en realistisch actieplan. Wij zijn onze campagne niet vergeten. Er ligt heel veel op ons bord. Laten we ons niet blind staren op één site en de aankoop ervan. Betere infrastructuur voor heel wat verenigingen en clubs, een oplossing voor de kinderopvang in het belang van het kind, natuurversterking, kinderarmoede en sociaal isolement, investeren in verkeersveiligheid. Er ligt heel wat werk op de plank dat geld zal kosten. Voor Inzet moeten we financieel gezond besturen en we zullen dat ook bewaken. Spreiden in de tijd van investeringen zal het antwoord zijn, want we willen geen 6 jaar alleen investeren in stenen op de Engelhoek, maar vooral in mensen in heel de gemeente.


Een kans, een plan én dan verdergaan.


Ja, Inzet zal de aankoop van de site Escolys mee goedkeuren in de coalitie. Er komt niet vaak zo’n site vrij. Gelukkig maar. Het is een goeie zaak dat de gemeente de lijn bepaalt van de toekomstige invulling. Voor Inzet kan dat nog vele richtingen uit. Laat ons nu werk maken van een breed beleidsplan met inspraak van de hele bevolking. En als we binnen 6 maand tot de vaststelling komen dat onze gemeente er beter van wordt als (een deel van) de site opnieuw privaat wordt, dan slaan we zonder twijfel ook die weg in.

 


En de kerk?


Voor Inzet een belangrijke vraag, waar vooral ook de kerkfabriek, de parochie en de bredere geloofsgemeenschap in de hele gemeente mee het gesprek moeten over voeren. Inzet is ook ingebed in deze gemeenschap. Laat ons zonder taboes nadenken over wat de evolutie in de kerk is, over een project waar we in 2050 nog trots zullen op zijn. Moeten er 7 kerken zijn voor 14000 inwoners? Is dat de essentie van het geloof dat we daar met mensen beleven. Hoe willen we een inspirerende gemeenschap zijn anno 2019. Voor de gelovigen binnen Inzet moeten we dat debat eerlijk kunnen voeren. Over de kerk van Anzegem en breder dan dat.

09/11/2018

Bevoegdheden nieuwe bestuursploeg Anzegem gekend

Gino.PNG
Johan.PNG
yannick.PNG
Anja.PNG
Christophe.PNG
Jeremie.PNG

 

3 weken na de verkiezingen in Anzegem krijgt de coalitie van Samen Eén, Inzet en N-VA steeds meer vorm. Eerder werd gekend wie de schepenen zouden zijn. Nu zijn intussen de bevoegdheidspakketten verdeeld.

De nieuwe coalitie wil vooral naar voor treden als een sterk team dat collegiaal de belangrijke dossiers voor de gemeente opvolgt. De komende weken schrijft de ploeg voort aan het bestuursakkoord voor de volgende legislatuur.

 

1)      Burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén):

politie, brandweer, noodplanning, openbare werken, groenonderhoud en parken, land- en tuinbouw, begraafplaatsen.

 

2)      Schepen Johan Delrue (na 3 jaar opgevolgd door Louis Degroote) (Samen Eén):

plaatsvervangend burgemeester, financiën, patrimonium, onroerend erfgoed, erediensten, water en rio-P, toegevoegd aan mobiliteit en verkeer, toegevoegd aan ICT en digitalisering.

 

3)      Schepen Yannick Ducatteeuw (Inzet):

cultuur, bibliotheek, roerend erfgoed, toerisme, jeugd, sport, (buitenschoolse) kinderopvang.

 

4)      Schepen Anja Desmet (na 4 jaar opgevolgd door Pauline Van Marcke) (Samen Eén):

personeel, administratieve organisatie, integratie gemeente/ocmw, gelijke kansen, feestelijkheden, protocol en plechtigheden, Europese aangelegenheden, onderwijs, kunstonderwijs, toegevoegd aan sport.

 

5)      Schepen Christophe Vandererven (Samen Eén):

communicatie en inspraak, afval en recyclageparken, lokale economie, middenstand en KMO, woonbeleid, ICT en digitalisering, mobiliteit en verkeersveiligheid, ambtenaar burgerlijke stand/burgerzaken.

 

6)      Schepen Jeremie Vaneeckhout (Inzet):

voorzitter bijzonder comité sociale dienst, zorg en welzijn, senioren en gezin, armoedebeleid, sociale huisvesting, internationale solidariteit,

omgevingsontwikkeling (ruimtelijke ordening en milieu), natuur en klimaat, energie/nutsleidingen, dierenwelzijn.

 

7)      Koen Tack (N-VA): voorzitter gemeente- en ocmw-raad

Meer info:

Gino Devogelaere - 0475569476

Jeremie Vaneeckhout - 0474620837

Koen Tack - 0479277877

25/10/2018

Yannick Ducatteeuw en Jeremie Vaneeckhout worden schepen voor Inzet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 14 oktober won Inzet in Anzegem samen met Samen Eén de verkiezingen. Samen met N-VA besloten beide winnaars een bestuursmeerderheid te vormen. Eén week later schuift Inzet ook zijn 2 schepenen naar voor.

Na instemming van de voltallige ploeg van Inzet schuiven zij huidig schepen Jeremie Vaneeckhout en Yannick Ducatteeuw naar voor.

 

Yannick Ducatteeuw is 27 jaar en reeds 6 jaar lid van de gemeenteraad. Hij staat klaar om een stap vooruit te zetten. Yannick kijkt uit naar dit mandaat: “met enthousiasme en het nodige engagement ga ik de volgende bestuursperiode graag tegemoet! Door het vertrouwen van de kiezer alsook van INZET kan ik iets heel concreet gaan betekenen voor onze gemeente en haar inwoners. Met woord, daad en bovenal met INZET wil ik dit vertrouwen kracht bijzetten en verder richting geven aan onze mooie gemeente.”

In de fractie van Inzet werd Davy Demets door de groep aangeduid als fractieleider. Hij zal de woordvoerder van de fractie zijn. Samen met Nathalie Kint en Sofie Demurie zetelen de 5 raadsleden met veel ambitie in de gemeenteraad. De schepenbevoegdheden zijn een deel van bredere gesprekken die momenteel met de nieuwe meerderheid lopende zijn.

Meer info:

Jeremie Vaneeckhout – 0474 62 08 37 

Yannick Ducatteeuw – 0496 20 47 00

Davy Demets - 0478 91 97 45

jeremie en yannick 2.0.PNG

07-09-2018

INZET stelt volledige lijst voor onder de slogan 'de toekomst begint nu'.

Vgroepsfoto.jpeg.jpg

9 maanden na de lancering van het nieuwe politieke project voor Anzegem stelt Inzet zijn volledige lijst voor. Onder impuls van huidig schepen en kandidaat-burgemeester Jeremie Vaneeckhout verzamelen 23 diverse en enthousiaste kandidaten zich voor de nakende verkiezingen. “We kondigden onze zwangerschap 9 maanden geleden aan. We zijn blij dat we vandaag de geboorte van ons politieke kindje kunnen aankondigen.” aldus, Jeremie Vaneeckhout. “Dit toont dat politiek in Anzegem wel iets wervend kan zijn. Met twee raadsleden en een schepen, met verschillende anciens, maar ook zoveel nieuw of jong politiek geweld, kunnen we ervaring en creativiteit koppelen met kennis en verantwoordelijkheid. Ons project moet reclame voor de politiek zijn.”

Het waren al boeiende maanden voor de oprichters van Inzet. Terwijl heel wat andere partijen nog geheimzinnig deden over hun strategie, kozen de Inzetters ervoor om zelfbewust èn vol vertrouwen te gaan voor hun eigen project. Inzet wil over partijkleuren heen mensen verenigingen voor een toekomstgericht project voor een gemeente die toebehoort aan de inwoners zelf. “Voor ons gaat het niet over de postjes an sich. Het gaat erover wat we ermee doen voor onze inwoners. Er kan hier nog zoveel meer en daarvoor willen wij verantwoordelijkheid nemen, ” zeggen de kandidaten in koor.

De lijst van Inzet brengt een diverse groep samen met oranje, rode, groene, blauwe en onafhankelijke kandidaten. “Sterke vrouwen en geëngageerde mannen van 20 tot bijna 70 jaar (gemiddelde leeftijd 40), over kleuren en deelgemeenten heen. Van zelfstandig ondernemer over student, actieve gepensioneerde tot vakbondsvertegenwoordiger. Van onderwijzer tot zorgkundige. Ervaring en creativiteit gebundeld. Met massa's engagement in het lokale verenigingsleven!”, Aldus een fiere lijsttrekker.

Inzet trekt naar de verkiezingen met de slogan “De toekomst begint nu”. In 2012 waren er woelige verkiezingen, nadien kreeg het gemeentebestuur onder Claude Van Marcke een goeie dynamiek. Schepen Vaneeckhout werkte heel intens met hem samen. Voor Inzet moet er na de verkiezingen verder gewerkt worden aan een beter Anzegem om te wonen, te leven en te werken. De andere partijen blijken er nu weer een ‘voor’ of ‘tegen’ van te maken. Kies je voor de erfenis van Claude of kies je voor de verenigde tegenstanders van weleer. Voor Inzet gaat het over de toekomst. “Aan dergelijke debatten heeft niemand iets. Wij willen initiatieven van inwoners ondersteunen, mensen verbinden en zorgen voor wie het nodig heeft. Wij kiezen voor een leefbaar en levendig Anzegem. Dat vraagt politici die zichzelf kunnen overstijgen.”

Jeremie Vaneeckhout wil burgemeester van Anzegem worden: “De inwoners van Anzegem verdienen die duidelijkheid. Ik geloof dat ik intussen de ervaring heb om dit te doen. Ik ken de dossiers, ben een bruggenbouwer en een luisterend oor. Bovendien heb ik intussen ook de ervaringen om Anzegem op andere niveaus te verdedigen. “ Bovendien belooft Inzet ook een burgemeester die voltijds voor de gemeente kiest. “ Ja, dat is evident, als je anno 2018 een goeie burgemeester van deze prachtige gemeente wil zijn, moet je daar volledig voor kiezen. Ik zet in dat geval mijn andere professionele bezigheden stop. Mijn hart ligt in Anzegem.”

1.      Jeremie Vaneeckhout 33

2.      Nathalie Kint 46

3.      Davy Demets 35 

4.      Yannick Ducatteeuw 27 

5.      Sofie Demurie 43 

6.      Debbie Vandenberghe 27 

7.      Daan Ryckoort 28 

8.      Jens Vancauwenberghe 28 

9.      Seike Waegebaert 37 

10.   Joni Coysman 38 

11.   Marijke Denie 46 

12.   Jean-Marie Vandenheede 57 

13.   Annelies Devos 20 

14.   Cynthia Jaquet 20 

15.   Kris Loris 33 

16.   Wouter Deconinck 51 

17.   Martin Vanderghinste 54 

18.   Isabelle Deschrijver 39 

19.   Dieter Goedefroidt 37 

20.   Saïda Khetta 44 

21.   Marouschka Sinnesael 45 

22.   Pol Ostyn 66 

23.   Filip Gevaert 54

04-06-2018

INZET STELT SPEERPUNTEN VOOR

Inzet stelt speerpunten voor met actieplan
‘Anzegem 2025: De toekomst begint nu’

Maandagavond 4 juni stelde Inzet zijn programma voor de gemeenteraadsverkiezingen voor. De nieuwe ploeg van Inzet, die onafhankelijken over partijkleuren heen verzamelt,schuift 6 grote pijlers naar voor en werkte ze uit in een actieplan dat als basis moet dienen voor het beleid van de komende jaren.


- Leefbare dorpen
- Bestuur voor mensen
- Voluit van onderuit
- Warme levendige buurten
- Groen is van doen
- Aan de slag


“De basis in onze gemeente is goed en er zijn belangrijke stappen gezet, maar er is nog zoveel meer mogelijk,“ aldus burgemeesterskandidaat Jeremie Vaneeckhout, “Daarom zeggen wij ‘de toekomst begint nu’. Er zijn heel wat zaken waar een volgende bestuursploeg vooruitziend moet op inzetten. Wij willen die verantwoordelijkheid opnemen.”


Voor Inzet gaat het dan over leefbare dorpen met als focus een veilige, gezonde en aangename buurt voor iedereen. Dat vraagt bijvoorbeeld grotere inspanningen voor verkeersveiligheid en kwaliteitsvol en betaalbaar wonen. Daarnaast wordt ook de manier van besturen verder beklemtoond. Inzet kiest voor een gemeentebestuur dat dicht bij de inwoners staat, dat doordrongen is van meer inspraak voor iedereen en dat kiest om slim, met kennis van zaken en financieel verstandig te besturen. Dat vraagt ook politici die tussen de mensen staan en zich tegelijk echt toewijden aan de opvolging van belangrijke dossiers.

 

Anzegem moet voor Inzet zorgzaam omgaan met zijn inwoners. Dit vraagt echte
investeringen in de voorzieningen voor mensen. Er ligt een heel groot werk in het garanderen van kinderopvang waarvoor wij een actieplan uitwerken. Dat is slechts één van de grote werven. Ook het verenigingsleven verdient een sterkere ondersteuning. De afgelopen jaren werden de Vlaamse besparingen door de gemeente opgevangen. Nu moet er echt een extra inspanning gebeuren. De dienst gebouwen van de gemeente moet versterkt worden om bijv. sportclubs, jeugdverenigingen en sociale en culturele verenigingen de mogelijkheden te geven waar ze nood aan hebben.


Inzet kiest er ook voor om het open en natuurlijk karakter van Anzegem te bewaren, te versterken en uit te spelen als een extra troef in een steeds drukker wordende regio. Dit hangt samen met de inspanning om meer en betere kansen te geven aan de lokale economie
en de lokale landbouw.

 

Bij de voorstelling van het programma stelde Inzet meteen ook nog een aantal nieuwe kandidaten voor. Onder andere Martin Vanderghinste, Jean-Marie Vandenheede, Marouschka Sinnesael, Kris Loris, Annelies Devos en Cynthia Jaquet zetten de stap naar Inzet. Inzet zal opkomen met 23 kandidaten uit diverse geledingen in Anzegem. Er is een evenwichtige spreiding van leeftijd en de verschillende dorpen. Maar bovenal gaat het om een groep van geëngageerde kandidaten uit vele verenigingen, (landbouw)bedrijven, organisaties, … in de gemeente. Binnen enkele weken wordt de definitieve lijst vastgelegd.


“We zijn aan de slag met een gedreven groep, met rust en ervaring en tegelijk ambitie en nieuwe ideeën. Mensen met vele politieke kleuren als achtergrond. Dit is echt wat Anzegem nodig heeft. Want er is nog zoveel mogelijk. De toekomst begint nu. We starten nu onze zomercampagne, we trekken met onze Inzet-caravan vol concrete ideeën en acties doorheen de dorpen en willen de ideeën van de inwoners van onze gemeente horen ”,besluit Jeremie Vaneeckhout.

Meer info: Jeremie Vaneeckhout – 0474620837 – jeremie.vaneeckhout@anzegem.be

Ons volledig programma vind je hier

bottom of page