top of page

Ons volledig programma 2024-2030

Voor Inzet gaat het niet over de posten, over de politieke spelletjes. Voor Inzet gaat ons engagement maar over één iets: Anzegem en onze 7 dorpen de schoonste en warmste plek van Vlaanderen maken. Omdat jij, die leeft, woont, werkt, ontspant in Anzegem er toe doet. We doen het voor jou. Want jij telt.

De voorbije 12 jaar werden belangrijke stappen gezet om de gemeente voor te bereiden op de grote uitdagingen van deze tijd. Inzet trok hier steeds aan de kar. Verantwoordelijkheid nemen is onze aard. Maar het werk is niet af. Het moet sneller, sterker en beter als we echt de kracht van onze gemeente in stand willen houden en verder willen uitbouwen. Dat vraagt voor duidelijke keuzes, meer inspraak en sterke politici die het belang van de gemeente voor ogen kunnen houden.

Het is tijd voor de volgende stap. Het is tijd voor meer Inzet. Want jij telt.

7 dorpen = 7 thema's

WELZIJN

Jouw welzijn telt

(armoede, sociaal beleid, gelijke kansen/diversiteit, senioren, zorg, handicap, onderwijs, kinderopvang, internationale solidariteit, gezondheid en geluk). 

Anzegemnaren zorgen voor elkaar en hebben een bestuur dat dit versterkt. Jong en oud, ziek en gezond, met of zonder handicap, arm en rijk, nieuwkomer of telg uit een gezin van generaties Anzegemnaren. Wie je ook bent of wie je graag ziet. Iedereen telt mee en kan op steun rekenen wanneer het moeilijk is, wanneer het nodig is.

 

Mensen nemen en geven verantwoordelijkheid. In onze gemeente die bruist, worden alle drempels voor een kwaliteitsvol leven letterlijk en figuurlijk weggewerkt.

 

Er wordt sterk ingezet op levendige buurten en wijken en het aanpakken van (kinder)armoede en vereenzaming. Dit zijn twee zaken die in een gemeente als Anzegem onaanvaardbaar zijn en blijven.

 

We kiezen voor verbondenheid met de rest van de planeet. Anzegem is geen eiland.

 

Concrete maatregelen:

 • Buurtontmoetingsnetwerken (BON) in elke buurt.

 • Opstart dienstencentrum en sociaal restaurant in gemeentepunt Anzegem.

 • Versterken en updaten uitgebreid aanbod voor senioren.

 • Sociaal beleid voor jonge gezinnen: kinderarmoede proactief opsporen en aanpakken via een nabijheidsbeleid en kinderarmoedeplan.

 • In overleg met de scholen een actief beleid uitwerken rond lege brooddozen en betaalbare en gezonde schoolmaaltijden

 • Verder ontwikkelen van onze voedselbank tot een sociale kruidenier zodat mensen die het moeilijk hebben gevarieerde voeding kunnen bekomen tegen een schappelijke prijs.

 • Kinderopvangplan: veiligheid en kwaliteit voorop door in te zetten op begeleiding, capaciteit en infrastructuur. Onze kinderen verdienen beter. 

 • We behouden de buitenschoolse kinderopvang in de nabijheid van iedere school.

 • Inzet op buurtniveau rond kansarmoede en toegankelijkheid, bijv. verder inzetten op de ploetermobiel. 

 • Realisatie van een buurtcaravan die samen met de ploetermobiel jong en oud zal samenbrengen en zo vereenzaming kan tegen gaan.

 • Toegankelijkheidstoets voor infrastructuur en beleid voor mensen met een handicap.

 • Goede omkadering van nieuwkomers die de integratie versterkt en kansen geeft in samenwerking tussen sociaal huis en burgerinitiatieven.

 • Versterken van Anzegem als fairtradegemeente

 • Mee verantwoordelijkheid opnemen voor mondiale samenwerking, o.a. via stedenband met Pèrèrè. 

 • Plaats en aandacht voor inclusie in kinderopvang/speelpleinwerking/gemeentelijk personeel

 • Gezondheid en beweging promoten door middel van een actieplan gezonde gemeente.

 • Hartveilige gemeente doorduwen (sport, jeugd, verenigingen, …)

 • Behoud sociale dienstverlening en inspelen op specifieke evoluties.

 • Versterkt aanbod rond verslavingsproblematieken en mentaal welzijn.

 • Onze stem als gemeente in W13 (regionale welzijnsorganisatie) laten klinken

Jouw mening telt

(participatie & communicatie).

Inspraak en democratie is voor ons geen modewoord, maar een rotsvaste overtuiging en werkwoord van Inzet. We willen samen verantwoordelijkheid nemen met een grote betrokkenheid van al wie dat wil. Het is onze overtuiging dat beleidsbeslissingen dan beter worden en meer slaagkansen hebben.


Dit betekent een consequente keuze voor grote betrokkenheid, van begin tot einde op allerlei manieren. Politici moeten enerzijds op tijd keuzes maken die gemaakt moeten worden en anderzijds niet blijven steken in hun eigen grote gelijk, maar alle inzichten van de inwoners van onze gemeente mee inbrengen.


Onze gemeente heeft een ongelofelijk kapitaal aan kennis en ideeën liggen bij al die betrokken inwoners, laat ons dit niet verkwisten.

 

Concrete maatregelen:

 • Een dorpsraad van vrijwilligers in elk dorp die actief betrokken wordt bij het beleid

 • Verhoging subsidies verenigingen en adviesraden. Eindelijk aanpassen aan de index.

 • Oprichting van wijkcomité’s stimuleren en ondersteunen. 

 • Invoeren van wijkbudgetten via ‘droomstraten’. 

 • Invoeren van inspraaktoets bij grote beslissingen 

 • Organiseren van een jaarlijkse grote burgerbevraging en tussentijdse enquêtes bij een beperkt publiek.

 • Toegankelijker maken van vragenuurtje op de gemeenteraad voor directe vragen van burgers.

 • Geregeld organiseren van inspiratiecafés en andere offline en online inspraakmomenten.

 • Openheid over gemeentelijke volksraadplegingen doorheen de legislatuur.

 • Politici en gemeentelijke diensten die een inspraakcultuur ademen. Dit vraagt politici die luisteren en een gemeentebestuur dat veel doordachter en opener communiceert.

 

Jouw dorp en buurt telt

(decentrale dienstverlening, buurtgericht werken, jeugd, sport, cultuur)

Onze gemeente gebruikt zijn 7 kernen als grote kracht. We organiseren niet alles centraal, maar net heel dichtbij. Ieder dorp heeft een eigen karakter en eigen sterktes. We spelen die uit en laten dorpen hun eigen toekomst bouwen.

We kiezen voor dienstverlening op maat van mensen en naar mensen toe. Buurten worden versterkt en ontworpen op maat van kinderen en ouderen, want dan zijn ze op maat van iedereen.

 

Concrete maatregelen:

 • Afwisselend centrale nieuwjaarsreceptie en receptie per deelgemeente.

 • Dorpsraden per dorp ondersteunen en helpen opstarten.

 • Buurtontmoetingnetwerken (BON) ondersteund door de gemeentelijke diensten

 • Behoud gemeentelijke kinderopvang bij elke school en in samenspraak met de school.

 • Bib-punten op maat van elke deelgemeente.

 • Behoud of evenwaardige vervanging van gemeenschapszalen met hedendaagse uitrusting in elk dorp.

 • Publiek toegankelijke toiletten in elk dorp.

 • Onderzoek publieke geldautomaat zoals bvb. in Wevelgem.

 • Kerkgebouwen als open kerken voor de geloofsgemeenschap en het bredere dorpsleven.

Jouw vrije tijd telt

Onze dorpen bruisen door een sterk aanbod van vrijetijdsactiviteiten en engagement voor iedereen. Dit gebeurt door een sterk ondersteund verenigingsleven dat aangevuld wordt met een doelgericht aanbod vanuit de gemeente zelf.

Concrete maatregelen:  

 • Speelstraten en andere buurtinitiatieven gemeentelijk promoten.

 • Nieuwe jeugdlokalen voor Chiromeisjes Ingooigem, Scouts Tiegem en meer ruimte voor KSA’s 

 • Bergruimte voor verenigingen verder uitrollen. 

 • Respectvolle omgang met gemeentelijke patrimonium 

 • Nieuwe initiatieven / start-up extra ondersteunen

 • Verdere uitbouw sportinfrastructuur, voor gemeentelijk aanbod en voor clubs. 

 • Verhoging middelen jeugd, cultuur, sport, senioren: aanpassing aan de index.

 • Logistieke ondersteuning bij (kamp)vervoer jeugdverenigingen 

 • Uitbreiding aanbod uitleendienst en versterken openingsuren via 24/7-slot

 • Toegankelijkheid van de gemeentelijke zalen via digitaal sleutelsysteem.

 • Onderzoeken aanbod zalen voor private activiteiten

 • Cultuur en sport in de nabijheid van buurten en alle inwoners garanderen.

 • Realiseren van een eventlocatie in het gemeentepunt, naast de nieuwe theaterzaal, leskeuken en multifunctionele zaal.

 • Verder investeren in wijkfeesten en comités.

 • Avontuurlijke en groene speel- en ontmoetingsruimte op 300m van iedere voordeur.

Jouw omgeving telt

(leefomgeving, natuur, ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit)

De leefbaarheid van je buurt ligt ons nauw aan het hart. Allereerst moet onze gemeente een zorgzame, veilige en gezonde plaats zijn om te wonen en te leven.. Duurzame, betaalbare, vlotte en veilige mobiliteit is de essentie van ons vervoersbeleid. We geven dan ook altijd voorrang aan de zwakke weggebruikers en doen een inhaaloperatie qua openbaar vervoer.

 

Het opwaarderen en behouden van onze verschillende (kleine) dorpskernen is een absolute must. Kwaliteitsvol en duurzaam wonen gaat hand in hand met betaalbaarheid voor alle doelgroepen.

 

Met het oog op een leefbaar en open Anzegem in de toekomst moeten we zorgzaam omgaan met onze ruimte. We willen de open ruimte bewaren en met de huidige ‘verharde ruimte’ op een gezonde manier meer doen (slimme verdichting). We combineren sterke kernen met aandacht voor open en groene ruimte in de directe omgeving en een aangename, veilige publieke ruimte.

 

Voor Inzet staat ook het landschap en de architecturale kijk voorop. We gaan resoluut voor een zorgzaam beleid op het gebied van erfgoed en beeldkwaliteit. We kiezen voor sterke natuurverbindingen en een gezonde, groene leefomgeving.

 

De kracht van Anzegem is zijn open en groene ruimte. Het is er gezond en aangenaam wonen en de natuur krijgt er kansen. Anzegem neemt mee zijn verantwoordelijkheid bij de aanpak van de klimaatuitdaging èn zorgt voor een gezonde en aangename leefomgeving voor alle inwoners.

 

Concrete maatregelen:

 • Betaalbaar wonen stimuleren via leegstandsheffing en heffing onbebouwde woonpercelen bij grondspeculatie.

 • Sociale huisvesting behouden en verder verhogen.

 • Versterken van sociaal en betaalbaar wonen via een minimumaandeel in ontwikkelingsprojecten.

 • Opstarten van betaalbaar wonen projecten via recht van opstal.

 • Verankeren van appartementen op dorpsmaat met oog op de toekomst en de leefkwaliteit via ruimtelijke voorschriften. Halt aan blinde verappartementisering.

 • Ontwikkelen van verkeersleefbaarheidsplan voor de centra langs N382 en N36. Focus op realistische en snelle maatregelen. In overleg met de hogere overheden een regionaal spreidingsplan voor zwaar verkeer op poten zetten. Dit om de verschillende kernen in onze volledige gemeente te ontlasten. 

 • Verkeersveiligheid en snelheidscontroles als prioriteit. 

 • Kinder-fiets-toets invoeren ‘laat ik hier een kind met een gerust hart alleen fietsen?’

 • Invoeren van autodelen, inclusief het gemeentelijk wagenpark.

 • Verder elektrificeren van het gemeentelijk wagenpark.

 • Invoeren gericht gemeentelijk openbaar vervoer langs de dorpskernen via elektrische minibusjes.

 • Versnelde uitrol oplaadpunten voor fiets en auto. 30 keer meer laadpalen in Anzegem.

 • Nieuwe, veilige fietsenstallingen bij belangrijke gemeentelijke infrastructuur (scholen, gemeentepunt, zalen,...)

 • Duurzaam en efficiënt onderhoud van publiek groen.

 • 15.000 extra bomen.

 • Stimulerende trapacties 

 • Bepaalde dorpskernen gedeeltelijk of volledig uitbreiden tot zone 30 in overleg met de buurtbewoners 

 • Anzegem: fiets-en wandelparadijs:

  • Structurele/planmatige aanpak van wegen, fiets- en voetpadeninfrastructuur (minimum breedte) 

  • Bewegwijzerd & fijnmazig fiets- en wandelnetwerk (aansluitend aan buurgemeenten): versterking van de zachte ring, de trage wegen.

  • ‘Fietstoets’ invoeren bij openbare werken

  • ‘Bike to work’ promoten (Fietsersbond)

 • Duidelijke, goed onderhouden signalisatie zonder wildgroei en structureel goed onderhouden straten en pleinen i.p.v. tijdelijk oplapwerk.

 • Betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer realiseren in overleg met De Lijn en NMBS

 • Consequente toepassing van het STOP-principe (stappers, trappers, openbaar vervoer, privaat vervoer -> indien volgorde ordenend principe in mobiliteitsvraagstukken.

 • Verder verankeren van beeldkwaliteit (architecturale eisen, kwaliteit van het landschap en het straatbeeld) in het gemeentelijke ruimtelijk beleid (GRS, RUP’s, ,…)

 • Betaalbaar wonen met de k van kwaliteit, o.a. nieuwe, gemengde (sociale mix) woonvormen (voor senioren) in elke deelgemeente

 • Open ruimte onaangeroerd laten, meer doen met minder ruimte (met fijnmazig groen). 

 • Verdere uitvoer onthardingsplan.

 • Dorpskernvernieuwing: aantrekkelijk maken voor lokale economie en recreatie

 • Afgescheiden fietspaden (met haagjes) van het rond punt in Anzegem tot het kruispunt in Vichte

 • Slimme, duurzame openbare verlichting op maat van de straat (ook lichtreclame): uitrol openbaar verlichtingsplan: duurzaam, veilig en slim.

 • Duurzaam beheer gemeentelijke infrastructuur. 

 • Begeleiden van zonnedelen, groepsaankoop zonnepanelen meehelpen organiseren

 • Groene wandel- en fietscorridor Anzegem-Centrum van de Drie Kaven naar de sporthal. 

 • Verbreding wandelpaden (trage wegen) waar mogelijk/wenselijk naar 1,5 m.

 • Klimaatplan voor Anzegem 

  • Verdubbeling hernieuwbare energie in Anzegem

  • Zonnepanelen op onbenutte daken en promoten van (kleine) windturbines op de juiste locatie. 

  • Zonnepanelen om gemeentelijke infrastructuur en publieke gebouwen. Bij kerken enkel wanneer esthetisch wenselijk.

 • Zwerfvuil bestrijden: beloning zwerfvuilpeter- en meters: bermmeester. 

 • Eén sterk containerpark.

 • Afvalophaling via een eerlijk diftarsysteem.

 • Ecologisch beheer begraafplaatsen en andere openbare groene plaatsen: aangepaste onderhoudsvriendelijke beplanting, grindpaden vervangen door graspaden, bloemperken, bomen en haagjes aanplanten. Voorstel om Vichtesesteenweg en Oudenaardestraat opnieuw aan te leggen met beplantingen.

 • Dorpshart Anzegem: Dorpstuin in kerk en ontmoetingsplein met horeca op locatie huidig gemeentehuis. 

 • Meer groene zones: park Vichte-Oost aan de Waregemstraat en Anzegem-West ter hoogte van containerpark, Kasters en Ingooigems buurtpark.

 • Verdere uitrol ecologisch park Vichte (bij Beukenhof)


 

Jouw veiligheid en dienstverlening telt

(politie, brandweer, financiën, afvalverwerking dienstverlening)

Je kan pas je geluk in Anzegem vinden als je zo veilig mogelijk bent. Daarom kiezen we voor nabije politiediensten en versterkte samenwerking met andere hulpdiensten zoals de brandweer.

 

Anzegem is qua personeel en qua middelen een stevige KMO. Een gemeente besturen is echter veel meer dan een bedrijf besturen. Voor Inzet werken we voor het algemeen belang en gaan we zorgzaam om met de publieke middelen. We besturen als een goede huisvader, ambitieus, goed doordacht en met kennis van zaken. We combineren efficiëntie en centralisatie met veel nabije dienstverlening.

 

Politici en ambtenaren nemen ten volle verantwoordelijkheid voor een transparant beleid en dienstverlening dicht bij de burger. Deze nabijheid vertaalt zich ook in het respecteren van de eigenheid van iedere inwoner, iedere wijk en ieder dorp. Anno 2024 is het besturen van een gemeente een professionele taak die zorgvuldig moet worden gedaan met oog voor nieuwe evoluties en uitdagingen. We versterken verder de digitale dienstverlening zonder iemand achter te laten.

 

De medewerkers van de gemeente verdienen een uitgewerkt en ondersteunend personeelsbeleid dat aanmoedigt en vertrouwen geeft. Een beleid dat zorgt voor z’n medewerkers is een beleid dat ook zorgt voor z’n inwoners.

    

Concrete maatregelen:

 • Geen verhoging van de belastingen. Enkel verschuivingen om de belastingen eerlijker te maken. Optreden als een goede huisvader op financieel vlak. 

 • Maximaal beschermen zelfstandigheid van Anzegem. 15000 inwoners is leefbaar. Samenwerken, ja graag. Fusie, neen dank u.

 • Professionele en toegewijde politici: Inzet gaat voor een burgemeester zonder parlementair mandaat. Schepenen van Inzet werken maximaal halftijds naast hun politiek mandaat.

 • Opwaardering van de gemeenteraad.

 • De bib als open ontmoetings- en kenniscentrum promoten.

 • Dienstverlening aan huis voor wie het nodig heeft.

 • Ondersteunen en versterken van de vrijwilligerswerking in de gemeentelijke dienstverlening.

 • Organisatie- en personeelsbeleid op basis van een lange termijn organisatieplan. Inschakelen van aanwezige kwaliteit en kennis bij medewerkers, gekoppeld aan correcte evaluatieprocedures met het oog op het behalen van doelstelling in een cultuur van vertrouwen.

 • Uitrol gemeentelijk patrimoniumplan met focus op gemeentepunt en behoud (of kwalitatieve vervanging) van gemeenschapszalen in alle dorpen.

 • Versterken van de kennis en ontwikkelingen op digitale dienstverlening & communicatie (ook bescherming tegen cyberaanvallen en opvolging regelgeving rond privacy (GDPR))
  Parallel analoge dienstverlening behouden en ‘iedereen mee’-check bij digitale evoluties

 • Betere opvolging digitale meldingskaarten

 • Investeren in een veiligheidsbeleid dat dicht bij mensen staat.

  • Focus op preventie: voorkomen is beter dan genezen.

  • Brandveilige gemeente als leidraad.

  • Slagkrachtige en nabije politie die vooral tussen de mensen kan zijn waar het nodig is.

  • Werkelijk handhavingsbeleid als sluitstuk van de veiligheids- en overlastketen.

 • Buurtontmoetingsnetwerken (BON) als instrument tegen vereenzaming en (gevoel van) onveiligheid.

 • Medewerkers van de gemeente ruimte geven voor opbouwwerk met jongeren, ouderen, personen met een handicap, zorgbehoevenden en financieel kwetsbare gezinnen/personen …

 • Eén deftig en betaalbaar recyclagepark voor de hele gemeente dat voor iedere inwoner gelijk is.

Jouw economie/ondernemingszin telt

(landbouw, toerisme en ondernemen)

Wie initiatief neemt, moet kansen krijgen. Ons economisch weefsel is voor een groot deel de aandrijfkracht voor de toekomst.

Het gemeentebestuur ondersteunt de lokale economie en de lokale landbouw. In uitdagende tijden zijn zij het model van de toekomst. KMO’s, zelfstandigen, kwaliteitsvolle, familiale en lokale landbouw moeten zich kunnen ontplooien en een duurzame, economische toekomst kunnen uitbouwen.

Ook vernieuwende vormen zoals coöperatieve structuren, start-ups en pop-ups moeten kunnen experimenteren en bloeien.

We vormen onze lokale economie niet boven de hoofden van ondernemers en de buurt, maar net in sterke dialoog ermee.

Concrete maatregelen: 

 • Een ambitieus landbouwplan

  • Behoud van kwalitatieve landbouwgrond door halt aan vertuining en verpaarding.

  • Opzetten van een lokale, coöperatieve markt voor lokale producenten.

  • Stimuleren en versterken van thuisverkoop.

  • Installeren van een landbouwraad.

  • Kansen voor landbouwers die familiaal & duurzaam werken.

  • Aanpak van de erosieproblematiek om vruchtbare grond te conserveren.

  • Verzoenen van natuur & landbouw uitdagingen.

  • Tegengaan van voedselverspilling.

 • Economische raad versterken.

 • Haalbaarheid onderzoeken: organisatie maandelijkse lokale markt.

 • Versterken van lokale en circulaire keteneconomie.

 • Reconversie van bestaande leegstaande of onderbenutte industriële sites naar KMO of creatief centrum voor starters.

 • Kernversterkend winkelbeleid: vestigingssubsidie buurtwinkels.

 • Promotie van werken in eigen streek.

 • Faciliteren van pop-up en start-up locaties op gemeentelijke of private locaties.

 • Promotie en aanmoediging van de lokale horeca.

  • Toerisme promoten door ondersteunen van horeca en agrotoerisme.

  • Promotie van Anzegem als fiets- en wandelgemeente. Versterken van de focus op overnachtingen. 

 • Verdere uitrol realisatie Tiegembos.

 • Uitspelen van onze erfgoedlocaties als toeristische troeven. Zoals daar zijn het Lijsternest, de oude kerk in Vichte, … en zo verder. 

MENING
DORP & BUURT
VRIJE TIJD
OMGEVING
VEILIGHEID
ECONOMIE
bottom of page